Herroepingsrecht en voorbeeldformulier voor herroeping

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten overeenkomstig §3 van de AGB. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op ondernemers overeenkomstig § 4 van de AGB. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Tradeway BV, Motstraat 72/3, 2800 Mechelen, Belgium, Tel: +32 466 90 02 50, E-Mail: info@korntex.be) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) in kennis stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van annulering:

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -


Voorbeeld van een annuleringsformulier
Ons voorbeeld van een annuleringsformulier in PDF-formaat: DOWNLOAD
 Ons voorbeeld annuleringsformulier om online in te vullen: ONLINE FORMULIER


Om de als download aangeboden PDF-bestanden te openen, hebt u een extra programma nodig, zoals Adobe Reader, dat u gratis kunt downloaden van het Internet. U kunt de huidige versie van Adobe Reader hier vinden.