Algemene voorwaarden

 

Hier vindt u de PDF - Download van de Algemene voorwaarden
Download - PDF - AGB
 

Algemene voorwaarden van Tradeway BV
§1 
Algemeen en toepassingsgebied


1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze online shop op korntex.be of shop.korntex.be worden gesloten tussen de


Tradeway BV
Motstraat 72 unit 3
BE-2800 Mechelen
Belgium
Telefoon: +32 466 90 02 50
E-mail: info@korntex.be
(in de volgende "Tradeway BV")

en


de gebruikers van de online winkel
(in de volgende "klanten").


De AV zijn van toepassing ongeacht of de klant een consument, ondernemer of handelaar is. De klant is een consument, voor zover het doel van de bestelde dienst niet in overwegende mate kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB). Anderzijds is een ondernemer iedere natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 BGB). 3.

3. Er is geen afzonderlijke contracttekst voor het contract betreffende de aankoop van producten. De inhoud van de tussen Tradeway BV en de klant gesloten overeenkomst vloeit voort uit deze algemene voorwaarden, de door de klant in het kader van een bestelling verstrekte informatie alsmede de bestelling en de orderbevestiging. 4.

De ten tijde van het sluiten van het contract geldige versie van de AV is beslissend. 5.

5. de contractgerelateerde communicatie kan in elektronische vorm plaatsvinden, voor zover in deze AGB of wettelijk geen andere vorm is aangegeven.

Wij aanvaarden geen afwijkende voorwaarden van de klant. Dit geldt ook indien wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de opneming ervan.§ 2 
Sluiting van het contract
1. De presentatie van en de reclame voor de producten in de online-shop vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

De klant kan de produkten in eerste instantie vrijblijvend in de virtuele winkelwagen plaatsen en deze te allen tijde corrigeren voordat hij een bindende bestelling verstuurt, door gebruik te maken van de hiertoe bestemde gelabelde en voor zichzelf sprekende knoppen in het bestelproces. 3.

De klant doet een juridisch bindend aanbod wanneer hij de gevraagde gegevens in het online bestelformulier invult en op de knop "bestelling met kosten" klikt. Door op de knop "bestelling met kosten" te klikken, doet de klant een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de produkten in de winkelwagen. 4.

Met de bestelling doet de klant een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Tradeway BV de bestelling door een verklaring van aanvaarding (orderbevestiging) of door toezending van het desbetreffende product aanvaardt. Indien er meer dan één van de voornoemde alternatieven is, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop één van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Tradeway BV kan het aanbod aanvaarden tot het einde van de derde werkdag volgend op de dag van de indiening van het aanbod door de klant. Het eventueel bestaande recht van de klant om de bestelling te herroepen overeenkomstig § 3 blijft onverlet. 5.

Tradeway BV bevestigt onmiddellijk per e-mail de ontvangst van de bestelling die de klant via onze online shop heeft geplaatst. Een dergelijke e-mail vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling, tenzij de aanvaarding gelijktijdig met de ontvangstbevestiging wordt verklaard. 6.

Indien de klant voor de betaalwijzen vooruitbetaling of PayPal kiest, verklaart Tradeway BV zich impliciet akkoord met het contractaanbod van de klant door deze betaalmogelijkheid aan het einde van het bestelproces aan te bieden. Indien de levering van de door de klant bestelde produkten buiten de schuld van Tradeway BV niet mogelijk is, behoudt Tradeway BV zich het recht voor van de met de klant gesloten overeenkomst af te zien. In het bijzonder is een levering niet mogelijk indien Tradeway BV zelf niet door leveranciers bevoorraad wordt of indien de beschikbaarheid van een produkt uitdrukkelijk verwijst naar de voorraad bij Tradeway BV, die op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst reeds uitverkocht is. Tradeway BV zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de uitoefening van het herroepingsrecht en zal de reeds ontvangen overwegingen onmiddellijk terugbetalen. 7.

De tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, de algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, de orderbevestiging) zal worden opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Tradeway BV zendt de bestelgegevens en de algemene voorwaarden na zijn bestelling per e-mail aan de klant. Na voltooiing en verlaten van het bestelproces door het oproepen van een nieuwe webpagina of het sluiten van de browser, is de tekst van het contract niet langer toegankelijk voor de klant in de online winkel. 8.

De contracttaal is Duits. Zelfs indien de contracttekst in een andere taal zou worden vertaald, blijft de Duitse contracttekst bindend.

§ 3
Herroepingsrecht voor consumenten

1. indien de klant een consument is in de zin van § 1.2, heeft hij recht op een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)